SKF ROZLOGI

Kolejna witryna oparta na WordPressie

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednakże osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
3. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.
4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech tygodni od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty złożenia deklaracji.
3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez nie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.

 

DOŁĄCZ DO NAS !